Bokenäs fiber - 10 år!

Föreningens bildande och nätets skapande – ”Bredband till alla”.

I år är det 10 år sedan vi startade arbetet med att skapa bredbandstillgång i bygden.

Enskilda och företagare var i behov av denna samhällstillgång för att bättre kunna lösa sina uppgifter, starta och utveckla företag, arbeta från hemmet mm. Även den offentliga sektorn besökte oss och pekade på sitt behov av bredbandsuppkopplingar till medborgare.

Hösten 2011 bildades en interimsstyrelse vars uppgift blev att bilda en förening och skapa ett fibernät och i juni 2012 hade vi den första riktiga stämman, Antalet medlemmar var då ca 400.

Arbetet hade mottot ”För bygdens bästa”. Alla involverade arbetade mer eller mindre utan arvode och markägare ställde upp utan ersättning för den belastningen som nätdragningen orsakade på deras mark. En mycket stark pionjäranda rådde för ”bygdens bästa”.

Samråd och förhandlingar med myndigheter såsom länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket m.fl. myndigheter skedde fortlöpande. Arbetet med att sätta sig in i alla myndigheters krav mm, inför ansökningsarbeten och begäran om tillstånd, t.ex. att dra fiber under allmän landsväg, var omfattande och mycket tidskrävande. De centrala direktiven hade i hög grad ”bäst före datum” och myndigheter lämnade ofta motstridiga eller svårförståeliga budskap etc.

Därför präglades arbetet i mycket hög omfattning av ”trial and error”. Någon manual för att bygga bredbandsnät fanns över huvud taget inte.

Finansieringsfrågan skulle lösas och en kalkyl göras för att få identifiera den egna kostnaden och därmed nivån för den enskildes ekonomiska insats.

Stadgar skulle skapas och fastställas liksom avtal, avtalsregler, avtal för markupplåtelse, medlemsregister mm. mm.

Omfattande samverkan skedde med Dragsmarks -, Högås – samt Skredsviks fiberföreningar där vi hämtade och gav kunskap av/till varandra.

Synergieffekt skapades ihop med Vattenfall så att de, mot en modest avgift, samförlade våra fiberrör när de ändå grävde för att lägga ned sina elkablar.

Samtliga markupplåtelseavtal (avtal där vi fick dra fram ledningar över annans mark) skrevs in hos Lantmäteriet för att säkerställa att ingen kunde kräva att ledningarna skulle tas bort vid t.ex. ett markägarbyte.

Utbyggnadsprocessen finansierades genom bidrag från staten. I princip fördelades kostnaden så, att staten betalade kostnaderna för nedläggning av fiberslang i mark och vi betalade, med vår insats, materielen och utrustning. Vårt insatskapital sattes till 16 500 kr/medlem vilket motsvarade ungefär 50% av den faktiska kostnaden.

Statens bidrag var begränsat till att enbart gälla för dem som anmält sitt intresse till anslutning.

Skulle vi ha dragit fiberslang till alla fastigheter inom vårt område, så hade vi själva fått stå för den merkostnaden och i så fall hade den enskildes insats skjutit i höjden.

Vi såg dock till, att i rören dra ledningar med högre kapacitet än vad vi för stunden behövde, så att vi fick en viss överkapacitet. Den investeringen använder vi idag för nyanslutningar.

Förhandlingar skedde med de företag som ville förse oss med bredbandstjänster. Dessa förhandlingar slutade med ett för oss mycket förmånligt avtal med Telia, vilket styrelsen lyckades förnya när den första avtalsperioden (2014 – 2019) gått ut.

Nätet driftsattes med början i september 2014.

Mottot, ”För bygdens bästa”, blev en sanning och hela arbetet drevs outtröttligt framåt av föreningens förste ordförande - Lennart Broberg.

Styrelsen hade under arbetets gång gjort många erfarenheter och dragit mängder av slutsatser. Risken var att all denna kunskap efter hand skulle försvinna och att nya styrelsemedlemmar skulle behöva uppfinna hjulet igen.

Styrelsen beslutade därför att erfarenheter mm skulle dokumenteras och en ”Handbok för Bokenäs Fiber Ekonomisk förening” skapades. Den handboken används i dag även av andra fiberföreningar.

Sedan 2015 har föreningen vuxit från ca 430 anslutningar till över 700. Detta har kunnat genomföras utan dramatiska åtgärder eftersom vi byggde in överkapacitet. Denna fiberkapacitet är nu på upphällning då vi ansluter mellan 10 och 20 nya fastigheter/år.

Nyanslutningar sker i dag med full kostnadstäckning av den enskilde. Varken staten eller föreningen står för någon form av subvention för nyanslutning.

Hur har resultatet då blivit och hur kan vi sia om framtiden?

Nog kan man säga att mottot ”För bygdens bästa” har uppfyllts med råge.

Utan fibernät hade nog pandemieffekterna för enskilda och företag blivit betydligt mer dramatiska. Nätet har sedan driftsättningen hösten 2014 fungerat alldeles utmärkt och vi har ett bra gruppavtal med Telia.

Omvärldsbevakningen bjuder ett antal alternativ för fortsatt drift av vårt nät och vår förening.

Det är mycket prat om att 5G skall förändra kommunikationsmetoden, men vi ser inte detta som ett hot mot föreningens verksamhet, utan snarare som ett komplement.

Det kommer att ta tid innan 5G är aktuellt för Bokenäs och 5G-master måste ha tillgång till fibernät för att fungera!! 5G är, för närvarande, främst avsett för städer och längs högtrafikerade vägar.

Flera föreningar, framför allt de som har svårt att få ihop en arbetande styrelse, har fått erbjudanden från marknaden. Vissa av dessa föreningar har accepterat budet och därmed köpts upp. Dessa bud har knappt nått upp till värdet av egen insats och så fort marknaden tar över så blir prisbilden högre än när föreningen drev verksamheten i egen regi.

Styrelsen bevakar fortlöpande omvärlden för att utifrån detta fortlöpande kunna överväga konsekvenser och alternativnytta för föreningen och dess medlemmar. Allt i syfte för att hålla föreningen livskraftig och ur medägarperspektiv även ”lönsam”.

Så länge vi kan få ihop till en egen styrelse så är vi livskraftiga, bestämmer över oss själva, beslutar själva om ambitionsnivåer och kan själva påverka kostnadsnivån.

//Styrelsen