Vad kostar det att ansluta sig?

Kostnaden för en anslutning besvaras av styrelsen genom offertförfarande, kontakta sekreteraren. Kostnaden för gjorda anslutningar har legat mellan 30.000 och 50.000 kr., men kan variera beroende på var anslutningen kan göras och hur lång grävning som krävs. Räkna med en kostnad på minst 25.000 kr. Alla nyanslutningar måste vara aktiva antingen med föreningens Gruppavtal eller med Öppen fiber. Inga Vilande avtal eller anslutning av obebyggda tomter tecknas längre.

Vem äger anläggningen och vilka är Bokenäs fibers kunder?

Den juridiske ägaren av anläggningen är Bokenäs Fiber ekonomisk förening. Som medlem är du delägare. Delägare nyttjar föreningens tjänster men är inte kund med rättigheter enligt lagar för konsument. Därför bör du tillämpa värderingar utifrån ett ägarskapsperspektiv och inte ett kundperspektiv. Ungefär som att vara fastighetsägare mot att vara hyresgäst.

avtalsformer med följdkostnader

Föreningen arbetar med fyra sorters avtal:
 • Avtal för huvudanslutning
  Huvudanslutning är den anslutning som alla fastighetsägare börjar med. Den innehåller en (1) kommunikationsfiber. För detta betalar nya medlemmar en insats enligt offert. Huvudanslutningar är andelsberättigande.
 • Avtal för tilläggsanslutning
  Tilläggsanslutning är extra fiberanslutning (-ar) till fastighet som redan har huvudanslutning. Offertbaseras. Tilläggsanslutningar är inte andelsberättigande. Hur du efter anslutningspunkten förbinder (trådlöst eller med fiber) användare eller användarställen är upp till dig. Väljer du en läggning i mark av tilläggsfibern ingår fiber och slang till den anslutningens slutpunkt.                                                                          OBS: Förbindelsen måste vara inom fastigheten.
 • Nyttjandeavtal
  Nyttjandeavtal som reglerar medlems nyttjande av tjänster i föreningens fibernät. Detta avtal renderar en nätavgift (se punkt 5 nedan).
 • Överlåtelseavtal
  Överlåtelseavtal reglerar överlåtelse av anslutning då fastighet byter ägare. Se även punkt 18. Föreningen tar här ut en administrativ avgift.

Får jag rabatt om jag äger flera fastigheter eller annan rabatt om fastigheten är obebyggd?

Nej.

Kostnader och fakturering

Föreningen fakturerar endast medlemmar och medlem kan du endast bli om du är fastighetsägare. OBS. Det OCR-nummer som står på din kvartalsfaktura är unikt knutet till dig och ditt abonnemang och vår databas. Använd aldrig detta OCR-nummer vid annan typ av inbetalning till föreningen!
Insats
Gäller det en fastighet som inte tidigare är ansluten får du en offert från styrelsen på anslutningskostnaden. Denna kostnad delas upp på en insats på 16.500 kr, ej momspliktig och resterande kostnader som är momspliktiga. Det totala beloppet skall täcka föreningens kostnad för anslutningen. Kostnaden kan aldrig understiga 25.000 kronor. Gäller det en fastighet som redan är ansluten och du tar över fastigheten som fastighetsägare sker en överlåtelse mellan överlåtare och övertagare om anslutningsrätten. Därmed tar du över insatsen.
Nätavgift
Denna avgift skall täcka föreningens kostnader för reparation, underhåll samt administration. Avgiften fastställs årligen av styrelsen med kommande års budget som underlag. Nätavgiften belastar alla dina anslutningar, vare sig de är aktiva eller vilande och såväl huvudanslutning som tilläggsanslutning. Faktureras kvartalsvis i förskott .
Abonnemangsavgift
Vi har två olika avtal med Telia: Gruppavtal (se punkt 8) eller Öppen Fiber (se punkt 19):
- För anslutna till gruppavtalet fakturerar Telia föreningen kvartalsvis, i förskott, genom en samlingsfaktura. Du faktureras av Bokenäs Fiber kvartalsvis i förskott för din del. Kostnader utöver föreningens gruppavtal och nätavgift, såsom för annat kanalval, högre hastighet, film on demand, samtalsavgifter på bredbandstelefonin eller Öppen fiber, faktureras dig direkt av Telia.
Dessa kostnader har föreningen inget med att göra utan är resultat av en beställning du gjort hos Telia. Skulle du få en räkning från Telia på ditt gruppavtal så kontakta kundtjänst direkt. Telia skall inte fakturera dig för detta abonnemang – det gör föreningen.
- Föreningen har med Telia förhandlat fram Öppen Fiber-alternativet. Med Öppen Fiber beställer du själv tjänster och avtalstid hos Telia. Detta är ett avtal mellan dig och Telia utan föreningens inblandning eller fakturering annat än nätavgiften. (Se p 20)

Vilka nätoperatörer har jag att välja på?

Styrelsen valde 2014, efter en konkurrensupphandling, Telia som operatör, både av nät och tjänster. I december 2018 förlängdes avtalet med Telia till att gälla t.o.m. september 2024. Avtalet är klart förmånligt och har under de gångna åren fungerat till allas belåtenhet.
Fibernätet är uppbyggt så att även andra operatörer kan få tillgång till nätet och i så fall investera i utrustning i våra noder. Skall ytterligare en operatör bjudas in så måste projektet först utredas av styrelsen.

Sommarabonnemang?

Nytecknas inte. Öppen fiber är ett alternativ för den som vill ha kort anslutningstid under sommaren.

Vad är det för tjänster i nätet?

Föreningen har tecknat ett Gruppavtal med Telia intill oktober 2029. Gruppavtalet innebär tillgång till bredband 1000/1000, kanalpaketet Lagom inklusive tre norska kanaler, samt bredbandstelefoni (exkl. samtalsavgifter). Telefoni s.k. IP-telefon upphör under 2024.
Notera att innehållet i Lagom, kan variera över tiden. Om du går in på Telias hemsida kan du se vad paketet för närvarande innehåller. Vill du komplettera med andra tjänster avtalar du detta direkt med Telia kundtjänst. Även Telia Play+ finns i gruppavtalet.
Mer information om Play+ finns på Telias hemsida. Det finns nu också ett alternativ via Telia Öppen Fiber (Se punkt 19).

Vad betyder det att gräva själv?

I avtalet för anslutning står att du svarar för grävningen från fastighetsgräns till ditt hus. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser – vilket inte ”tomt” har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte ”i sten skrivet” utan har en praktisk tillämpning som beskrivs nedan. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse.
Här beskriver vi den praktiska tillämpningen:
Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Det får du göra själv eller avtala med entreprenören om.
Inom området runt huset behöver du knappast gräva djupare än ca 30 cm. Närmast huset krävs dock ett sådant grävdjup att fiberslangen kan böjas i en mjuk båge – radie 50 cm (för att inte fibern skall brytas av vid blåsningen) och så att den kommer upp rakt och parallellt med husväggen. Går den under en garageuppfart föreslår vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t.ex. i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd.

  Grävarbeten. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln?

  Om du skall gräva i närheten av fibern och är osäker på exakt placering skall du begära utsättning av fibern via www.ledningskollen.se.
  Då görs en markering av fibern på marken. Detta gäller både på och utanför tomten.
  Har du inte gjort detta är du ansvarig och betalningsskyldig för reparationen.
  Har du grävt av fibern gäller följande:
  Ring direkt till sekreteraren Jonas Eklund (tel. 070-590 45 92) alternativt Stig Eliasson (tel. 070-687 41 23)!
  Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning mm men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående.
  Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar, men du kan få betala.
  Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på gemensamma anläggningsdelar. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen.

  Hur gör jag för att ansluta mig?

  För att bli medlem måste du vara fastighetsägare. Är du inte fastighetsägare så måste du gå via den du hyr eller arrenderar av. Anmäl ditt intresse för medlemskap till föreningens sekreterare. Klara ut vad du har för behov.
  Anslutningar kommer från och med 2018 att göras endast en gång per år. För att få en offert och bli aktuell för anslutning skall anmälan ske senast sista januari aktuellt år.
  Den som är intresserad, skall erlägga en avgift på 1000 kr., täckande de kostnader föreningen har för att ta fram en fast offert. Om denna accepteras, dras summan av från offerten. Om offerten avslås, återbetalas inte detta belopp.
  Styrelsen utarbetar en offert samt kontrollerar om din kommande anslutning behöver skyddas med ett avtal med den markägare som din anslutning passerar. Om ett sådant avtal, s.k. Markupplåtelseavtal, behövs så måste detta tecknas innan du kan bli medlem.
  Om en markägare ej accepterar att anslutningen går över dennes mark och avslår ett Markupplåtelseavtal och det inte finns några alternativa dragningar, kan tyvärr ingen anslutning göras.
  Avtal tecknas sen mellan dig och föreningen och anslutningsarbetet slutförs.

  Hyresvärd och hyresgäst – förhållandets ömsesidiga ansvar

  Du som hyresvärd och i detta fall även som fastighetsägare med huvudanslutningsavtal, är entydigt ansvarig gentemot föreningen i enlighet med ”Anslutningsavtal för medlemmar i Bokenäs Fiber/Avtalsregler”. Varför? Jo, det ligger i att avtal om anslutning samt nyttjande bara ingås mellan föreningen och fastighetsägaren. Inte mellan förening och hyresgäst. Nyttjande av din anslutning av annan person flyttar inte ansvarsgränsen gentemot föreningen.
  Konsekvensen av detta är att det är du, gentemot föreningen, som står ansvarig för vad hyresgästen gör. Har han t.ex. gjort sönder utrustningen så är det du som gentemot föreningen står ansvarig. Sedan får du i din tur reglera detta gentemot hyresgästen. För att gardera dig bör du ta upp detta i ditt hyresavtal med hyresgästen genom att t.ex. föra in delar av de avtalsregler som är upptagna i det anslutningsavtal du tecknat med föreningen. Tillse därför, för din egen säkerhet, att din hyresgäst är väl insatt i vad som gäller enligt avtal och stadgar.
  Eftersom föreningen inte sluter några avtal med hyresgäster så kan inte heller föreningen ta på sig utfakturering till dina hyresgäster, utan det får du själv sköta.
  Du som fastighetsägare blir fakturerad av föreningen för alla dina anslutningar.

  Vilken utrustning levereras till mig och vad förväntas jag göra med den?

  Nedanstående gäller, intill oktober 2024, vid aktiv anslutning enligt ditt nyttjandeavtal till föreningens gruppavtal. Väljer du i stället Öppen Fiber gör du själv upp med  leverantören om utrustning (se punkt 19).
  Telia (eller deras underleverantör) kommer att kontakta dig för att avtala om tidpunkt för installation. De gör detta på det telefonnummer (främst mobilnummer), som är känt av föreningen. Du angav detta för föreningen när du anslöt dig. OBS att det i din telefondisplay kan stå ”Okänt nummer” och har du för vana att inte svara på dessa nummer kan du gå miste om installation!
  Montören har med sig en mediaomvandlare (konverter). Mediaomvandlaren skruvas fast inne i huset, nära den plats där du tänker montera routern. Till mediaomvandlaren kopplar montören den inkommande fiberkabeln som du tidigare installerat från kopplingsboxen vid husets yttervägg.
  Routern och TV-boxen levereras av föreningen och dessa kan du själv koppla in enligt bifogade anvisning. Inkoppling av TV-boxen och uppkoppling av TV-anslutningen visar sen att förbindelsen fungerar. Detta visar att du har förbindelse hela vägen.
  Har du Gruppavtal får du sedan ringa Telia på 020 202070 för aktivering av bredband och telefoni. Behöver du hjälp kontaktar du föreningens sekreterare.
  Om det inte fungerar – se punkt 16 nedan ”Fel och felanmälan…”.
  Har du mer än en TV som du vill ansluta (avtalet ger dig rätt att utan särskild extra anslutningskostnad ansluta upp till fem apparater) så behövs ytterligare boxar, i vårt avtal ingår endast en (1) box. Mer information om inköpskostnader för ytterligare boxar kan du få av kundtjänst eller hos en Teliabutik. Glöm inte att meddela att du är ansluten via Bokenäs Fiberförening.
  I avtalet ingår inte längre virusprogrammet ”F-Secure SAFE” för skydd mot virus mm. Det avtal om gratis tillgång som tecknades vid starten 2014 löper ut efter 60 månader. Vill du fortsätta med F-Secure efter den perioden får du ta kontakt med Telia kundtjänst. Om du fortsätter med programmet kommer Telia att fakturera dig direkt. För närvarande kostar det 29 kr/månad.

  Måste jag aktivera min anslutning eller kan den vara ”vilande”?

  Existerande vilande anslutningar är OK. Föreningen nytecknar dock inga vilande anslutningar.

  Garanti på utrustning och support

  Den utrustning som Telia levererat när de gjorde installationen hos dig ägs av Telia eller av föreningen och har fem års garanti. Går den sönder eller det krånglar så kontaktar du Telia Kundtjänst/Support på det telefonnummer, som framgår av din värdehandling och även i början av detta dokument, för att få reda på hur du skall göra.
  Den utrustning som du själv kompletterat med följer konsumentköplagens bestämmelser och går den utrustningen sönder kontaktar du den som du köpt den av.

  Fel och felanmälan, kostnader

  Om lamporna på mediaomvandlaren (konvertern) inte lyser så kontrollerar du att den är ansluten till ett fungerande eluttag.
  Om ellampan, grön, lyser men inte de övriga lamporna, så tyder detta på att du har ett förbindelseavbrott någonstans före mediaomvandlaren. Om du har Gruppavtal gör du en  felanmälan till Telia på 020 202070. Har du Öppen fiber skall du kontakta den leverantör du valt.
  Om lamporna på routern inte lyser tyder detta på ett fel antingen i routern eller i dess anslutning. Börja med att stänga av routern genom att dra ur strömförsörjningen och efter ca 1 minut startar du den igen. Fungerar det fortfarande inte så ring Telia. 
  Telia kan nu hjälpa dig genom att bl.a. kontrollera ledningar och utrustning. Om de finner att det är ett tekniskt fel i nätet så kommer de att göra en felanmälan till sin entreprenör som skickar ut en tekniker – men det kan ta ett par dagar (inga reparationer på helger).
  Kostnader för reparation beror på olika fall. Om reparatören finner att felet är i:
  • eller före anslutningsboxen på ytterväggen och felet inte kan härledas till dig, så betalar föreningen reparationen, annars du.
  • mediaomvandlaren eller routern så skall dessa bytas av Telia (garantiåtgärd).
  • fiberkabeln efter svetsningen i ytterväggens anslutningsbox, så får du betala reparationen. Det är ju du som har installerat den enligt specifika anvisningar. Det troliga är att glasfibern har fått sig en ”knäck” och brutits av. Skadeanmälan görs av den enskilde fastighetsägaren till Stig Eliasson, 070-687 41 23 eller Jonas Eklund, 070-590 45 92. Dessa anmäler sen till Eltel som utför reparationen. Följande uppgifter lämnas: Namn, adress, telefonnummer på vilket du kan nås för samtal om beställningen, skadans art och placering.
  Har du fortsatt problem eller om du grävt av kabeln eller har annat fiberavbrott så ring sekreteraren Jonas Eklund, tel. 070-590 4592

  Skall du överlåta din anslutning till ny fastighetsägare?

  Överlåtelse av anslutning från en fastighetsägare (medlem) till ny fastighetsägare (ny medlem) skall formaliseras i särskilt avtal och behov av/förutsättning för medlemskap (person, företag, dödsbo etc.) prövas av styrelsen.
  Avtal om Överlåtelse reglerar det datum då det juridiska ansvaret överförs från Överlåtaren till Mottagaren (det vill säga den nya fastighetsägaren).
  En ej tidigare medlem skall, vid övertagandet överta överlåtarens insats och blir därmed medlem. En administrativ kostnad på 500 kronor inkl. moms tas, i dagsläget, ut av mottagaren. Denna avgift täcker samtliga anslutningar inom samma fastighet och som överlåts vid ett och samma tillfälle.
  OBS: En ”Vilande anslutning” kan inte tas över som fortsatt Vilande. Anslutningen blir aktiv enligt det Nyttjandeavtalet som den nya fastighetsägaren tecknar.
  Den nya ägaren skall sända in ett nytt Huvudanslutnings- och ett nytt Nyttjandeavtal samt Överlåtelseavtalet till sekreteraren.
  Innan dess är inte medlemskapet fullgånget. Efter styrelsebeslut sändes fakturan på administrationsavgiften ut.
  Enbart medlem eller blivande medlem kan skriva under ett avtal för huvudanslutning eller nyttjandeavtal, aldrig en hyresgäst.
  Blanketter finns att ladda ner här. Kontakta föreningens sekreterare så hjälper denne dig med det formella.

  Fastighetsägarens hyresgäst flyttar

  När din hyresgäst flyttar och du eller ev. ny hyresgäst inte vill fortsätta med gruppavtalet, kan du ändra abonnemanget till Öppen fiber enligt avsnitt 20. Fram till fastlagd tidpunkt svarar du för kostnaden för Gruppavtalet.
  Som fastighetsägare skall du kontakta föreningens sekreterare för att ändra till Öppen fiber. Med Öppen fiber avropar du tjänster direkt av Telia i den utsträckning du vill ha.

  Öppen Fiber i stället för anslutning till gruppavtal

  Föreningen har inget ansvar för Öppen Fibers innehåll, support mm.
  Öppen Fiber är ett alternativ för dig som söker andra leverantörslösningar på tjänster. Via vår kommunikationsoperatör (KO) Telia kan du t.ex. få tillgång till andra tjänsteleverantörer och avtalstider.
  Den som väljer Öppen Fiber kan helt och hållet föra sina diskussioner om tjänster, support mm direkt med Telia. Med andra ord ett förhållande mellan kund och leverantör i enlighet med konsumenttjänstlagen.
  Kunden kan själv bestämma när under året tjänsterna i Öppen Fiber skall starta resp. stängas av. Detta sker genom avtal med vald tjänsteleverantör. 

  Alternativa leverantörer hittar du på www.bredbandswebben.se

  Det är aktuella avtalsvillkor som gäller för respektive tjänsteleverantör, är man kund i Telia Öppen Fiber finns det ett flertal tjänsteleverantörer att välja på. Alla får själva läsa sina villkor beroende på vilken tjänst man tecknar och med vem.
  Väljer du Öppen Fiber har föreningen inget med innehållet at t göra då detta är ett avtal mellan dig och leverantören. Du blir direktfakturerad av KO men får fortsatt en faktura från föreningen på nätavgiften.

  Byte av avtalsform

  Aktivering:
  Övergång från vilande till aktiv anslutning sker utan kostnad en gång per kvartal. Ett nytt Nyttjandeavtal måste sändas till föreningens sekreterare. Adress hittar du här.
  Observera att detta bara kan ske en gång! Växling mellan vilande och aktiv anslutning är inte möjlig.
  Byte av Abonnemang:
  Föreningen har fått möjlighet att en gång per år flytta medlemmar mellan Gruppavtal och Öppen fiber och vice versa utan kostnad.
  Senast sista november skall ett nytt Nyttjandeavtal sändas till föreningens sekreterare.
  Bytet sker sedan kort efter årsskiftet.
  Byte kan bara ske en gång under avtalstiden som löper fram till september 2029.

  Hur hanterar ni personuppgifter?

  I detta dokument kan ni se hur vi hanterar personuppgifter.

  Bilagan publiceras inte på grund av sekretessregler, men du kan få ut din egen registerpost. Den sänds till den mailadress du har hos oss.

  När nyansluter ni fastigheter?

  Vi har nu stängt möjligheten att ansluta nya medlemmar till fibernätet under 2024.Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet under 2025, måste du anmäla detta till föreningens sekreterare senast sista januari 2025.
  För mer information se på sidan Bli Medlem och under Frågor och svar.

  Har du problem med TV-utsändningen?

  Problemet löses i de allra flesta fall genom att omstarta TV-box och Router genom att göra dessa strömlösa under ca 30 sekunder. I vissa fall kan det krävas en Reset. Det gör du genom att trycka in änden på ett gem i hålet ovanför on/off-knappen på baksidan. Håll inne gemet tills lamporna slocknar eller börjar blinka.
  Annars se punkt Åtgärd vid fel nedan.

  Ska du byta adress?

  Om du byter bostadsadress eller får nytt mobilnummer eller mailadress måste ni anmäla detta till föreningen via mail till föreningens sekreterare.

  Åtgärd vid fel ELLER LÅG HASTIGHET

  Vid fel på anslutningen, börja med att starta om Mediaomvandlare, Router och TV-box genom att göra dem strömlösa under ca. 5 minuter.
  Starta sen upp Mediaomvandlaren. När en, ev. två, gröna lampor lyser och två orangea lampor blinkar, startar du upp Routern. När den laddat klart och en grön lampa lyser, startar du upp TV-boxen.
  Om du fortfarande har problem kan du göra en s.k. Reset, genom att sticka in ett gem i hålet ovanför strömbrytaren på baksidan av Routern. Den startar då om på nytt.
  Har du problem med låg hastighet, mät med datorn ansluten med nätverkskabel. Denna skall vara av typ CAT5e eller CAT6. Kontrollera också att din dator klarar 1000mb/s.
  Om inte detta hjälper ber vi medlemmar med gruppavtal att ringa 020 20 20 70.
  Hänvisa till gruppavtal mellan Telia och Bokenäs Fiber och uppge namn  och adress. Du får sedan identifiera dig med Bank-id eller kod.

  Om felet finns i router eller TV-box, och dessa skall bytas, levereras en ny utrustning från Telia.
  För medlemmar med Öppen fiber ber vi dig först kontakta den tjänsteleverantör du valt.
  Är du bosatt utomlands är det ditt fiktiva personnummer från Telia som gäller.

  Val av tjänster vid öppen fiber

  Har du valt alternativet Öppen fiber är din anslutning automatiskt aktiverad via föreningens anmälan.
  För att välja tjänster går du in på www.zmarket.se och välj operatör och tjänster till din adress.

  Priser för abonnemang och nätavgift?

  • Gruppavtal ”Triple-play” innehållande bredband 250/100 mbit/s, (Från och med hösten 2023 ökas hastigheten till 1000/1000),  TV med Telias paket Lagom med ca. 22 kanaler och fast telefon (samtalsavgifter tillkommer). Abonnemang fr.o.m. kv. 4, 2022: 1155 kr/kvartal. Årskostnad 4620 kr.
  • Öppen Fiber innebär att abonnenten själv väljer både tjänsteleverantör, tjänsteinnehåll och tidsperiod för sin anslutning. Detta system ger den flexibilitet som vissa sommargäster kräver medan gruppavtalet är mer kostnadseffektivt för anslutningar längre än 4-6 månader beroende på val av tjänster. Nätavgiften på 378 kr/kvartal betalas direkt till Bokenäs fiberförening.
  • Kostnaden för ett vilande abonnemang är lika med nätkostnaden 1512 kr/år.